Профільне навчання

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ОЗ БОЛГРАДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ:

СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Навчання в школі — дуже важливий етап кожної людини. Саме школа бере на себе відповідальність за нашу молодь і майбутнє країни. Сьогодення вимагає від освітян змін та реформ. Тому в Україні триває процес реформування освіти. Одна з цілей реформи старшої школи в Україні – це профілювання, яке дозволяє учнівству краще визначитись з напрямом подальшої освіти та, відповідно, професійного майбутнього.

Профільне навчання у закладі створено на виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 року №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі».

Тому з 2024 — 2025 навчального року ОЗ БОЛГРАДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ планує розширити напрями профільної старшої школи, де учні будуть здобувати профільну освіту. Це дозволить вивчати предмети, необхідні їм для майбутнього фаху. Ця трансформація відбудеться у декілька етапів, а саме:

2024-2025 навчальний рік

Для учнів 10-11 класів планується набір за наступними профілями:

Українська філологія (11 клас).  Курс мови в класах філологічного профілю містить розширені відомості із загального мовознавства. Цей профіль може стати чудовою базою для кар’єри в сферах, пов’язаних зі словом, наприклад, у наукових дослідженнях, журналістиці, рекламі, письменництві, перекладі та інших. Вагомим бонусом також стане якісна підготовка до майбутніх ЗНО/НМТ. Фахівці, які вільно володіють словом, потрібні не лише в освітній чи науковій галузях. Це й успішні журналісти, літературні редактори, перекладачі, видавці, контент-менеджери, копірайтери, літературні співробітники, прес-секретарі, працівники інформаційних, бібліотечних та інших установ. Це громадські діячі, політики, менеджери, державні службовці тощо.

Іноземна філологія (10-11 класи). Метою профільного навчання іноземним мовам (англійська, французька або німецька) є досягнення рівня іншомовної комунікативної компетенції, який наближується до рівня навченості В2 у термінах Ради Європи. Разом із тим, завдання профільного навчання цих навчальних предметів значною мірою диференціюється з урахуванням сфери майбутньої професійної діяльності школярів. Це може бути перекладацька діяльність, міжнародний менеджмент. Профільне навчання іноземних мов – це цілеспрямована підготовка учнів до подальшої діяльності, пов’язаної з використанням іноземної мови як об’єкта навчання і/або майбутньої професійної діяльності та як засобу

професійної комунікації. Вибір цього профілю – освітнє підґрунтя для будь-якої професії.

Історичний напрямок (10 класи). Цей напрям ввібрав в собі малодосліджені проблеми вітчизняної історії, передбачає поглиблене вивчення соціальної, економічної, гендерної, усної історії, історії українського конституціоналізму, націоналізму, історії розвитку вітчизняної та світової історичної науки, урбаністики. За профільною програмою буде вивчатися предмет «Історія України». Цей профіль стане в нагоді тим учням, які в майбутньому бажають працювати в наукових та ocвітніx установах; органах державної влади та місцевого самоврядування; політичних партіях; засобах масової інформації та друкованих виданнях; організовувати та здійснювати наукові та соціальні проєкти. Рекомендується учням, які готові пов’язати своє майбутнє з історією, філософією, політологією, релігієзнавством, культурологією, соціологією, дипломатичною діяльністю.

2025-2026 навчальний рік

Заклад планує відкриття ще одного нового профілю навчання —  математичного (10 клас).  Математика буде вивчатися за профільною програмою, крім цього буде збільшено кількість годин на вивчення інформатики. Той, хто його обирає, знає напевно, що цифрові технології створюють сучасний світ і дають розуміння віртуального майбутнього усього людства. Головна мета – сформувати в учнів уміння бачити й застосовувати математику в реальному житті; розуміти зміст і метод математичного моделювання, уміння будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, мати високий рівень математичної грамотності. Саме знання математики стане підґрунтям для вибору таких професій, як6 інженер-програміст; економіст; інженер-математик; інженер-механік; фахівець з інформаційних технологій;

2026-2027 навчальний  рік

ОЗ БОЛГРАДСЬКИЙ ЛІЦЕЙ пропонує учням ще один профіль навчання, а саме- біологічний. Він передбачає пріоритет біології і хімії, надає можливість розширити пізнання науково-природничої картини Всесвіту.  Метою цього профілю є забезпечення загальноосвітньої профільної підготовки учнів з біології та хімії, розвиток навичок самоосвіти, проведення експерименту з біологічними об’єктами й аналізу його результатів, формування вмінь застосувати біологічні та хімічні знання на практиці, підготовка до подальшої професійної освіти чи професійної діяльності. Поглиблені знання саме з цих предметів стануть у нагоді тим учням, які планують свою професійну діяльність в галузі медицини, фармацевтики, біології, сільського господарства, біотехнології, охорони природи і раціонального природокористування на посадах біолога, зоолога, ботаніка, мікробіолога, біохіміка, біотехнолога, інспектора з охорони природно-заповідного фонду, наукового співробітника (біологія), техніка-лаборанта (біологічні дослідження).

2027-2028 навчальний рік

Планується розширення профілів навчання та додається економічний напрямок. Економіка – це стиль життя, який формує критичне й прагматичне мислення, розвиває здатність до раціонального прийняття рішень. Це знання про реальний стан основних видів економічної діяльності в Україні та світі, це можливості прогнозувати, передбачати розвиток країн і континентів, знатися на фінансах і бізнесі, розвивати проактивний спосіб світосприйняття. Пройшовши навчання за цим профілем, майбутні фахівці можуть обрати бе зліч професій. Серед них такі як аудит і бухгалтерський облік, логістика, управління у сфері малого і середнього бізнесу , фінансові ринки, менеджмент інновацій, інвестиції у нерухомість, маркетингова комунікація.

 Принципи профільного навчання

1) діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).

  • диференціації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами);
  • варіативності, альтернативності й доступності (освітні програми, технології навчання і навчально-методичне забезпечення);

4)наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою);

5) гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, забезпечення можливості зміни профілю);