Соціально-психологічна служба

Соціально – психологічна  служба школи працює згідно положення психологічної служби системи освіти України.

Її роботу забезпечує соціальний педагог –Таушанжи Марія Михайлівна.

Соціально – психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України та іншими законами.

Соціально-психологічна служба

Працівники соціально-психологічної служби школи

 • керуються етичним кодексом соціального педагога;
 • дотримуються педагогічної етики, поважають гідність учнів, педагогічних працівників, батьків, захищають їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
 • пропагують здоровий спосіб життя, підвищують рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;
 • зберігають професійну таємницю, не поширюють відомості, отримані в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди учню, педагогічному працівнику, батькам чи їх оточенню;
 • постійно підвищують свій професійний рівень;
 • знають програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

 Задачі соціально – психологічної служби

 • Визначення напрямів та необхідних умов індивідуального розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу і всього закладу в цілому;
 • Робота над реалізацією принципів гуманістичного навчання, особистісно-орієнтованої освіти, допомога учням в адаптації під час переходу з однієї вікової групи в іншу;
 • Забезпечення адекватного рівня психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу;
 • Проведення лекцій та виховних годин для учнів, тренінгових, ігрових занять, виступів на батьківських зборах, організація роботи постійного, діючого консультативного пункту для батьків;
 • З метою покращення роботи з девіантними підлітками працювати з вчителями з вивчення цієї проблеми, організувати індивідуальну роботу з учнями «групи ризику»;
 • Формування у підлітків потреби в самопізнанні та самореалізації;
 • Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів і батьків 9 – 11 класів;
 • Проведення роботи з обдарованими учнями та їх батьками;
 • Засобами самоосвіти підвищувати свій професійний рівень, приймати активну участь у роботи міського методичного об’єднання, семінарах практикумах для вчителів.

Соціально-психологічна служба_1
Соціально-психологічна служба_2
Соціально-психологічна служба_3
Соціально-психологічна служба_4
Соціально-психологічна служба_5
Соціально-психологічна служба_6
Соціально-психологічна служба_7
Соціально-психологічна служба_8
Соціально-психологічна служба_1
Соціально-психологічна служба_2
Соціально-психологічна служба_3
Соціально-психологічна служба_4
Соціально-психологічна служба_5
Соціально-психологічна служба_6
Соціально-психологічна служба_7
Соціально-психологічна служба_8
previous arrow
next arrow
Соціально-психологічна служба_1
Соціально-психологічна служба_2
Соціально-психологічна служба_3
Соціально-психологічна служба_4
Соціально-психологічна служба_5
Соціально-психологічна служба_6
Соціально-психологічна служба_7
Соціально-психологічна служба_8
previous arrow
next arrow

Принципи соціально-психологічної служби

 • Принцип науковості– здійснення діяльності на основі досягнень сучасної педагогіки та психології з використанням валідних діагностичних методик, що пройшли апробацію на території України та містять вікові тестові норми;
 • Принцип гуманізації навчально — виховного процесу– пріоритету інтересів особистості дитини;
 • Принцип сенситивності– урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності;
 • Принцип індивідуального підходу– урахування індивідуальних темпів та напрямів розвитку особистості дитини;
 • Принцип системності– розгляд явищ у системі навчально-виховного процесу та сукупності взаємодії суб’єктів педагогічного процесу.

Соціальний педагог  школи

здійснює

 • соціально-педагогічний супровід учнів, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
 • просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;
 • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому;

бере участь у

 • роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;
 • плануванні і реалізації завдань соціалізації учнів, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;
 • наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів;

сприяє

 • взаємодії школи, сім’ї і суспільства у вихованні учнів, їхній адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);
 • захисту учнів від будь-яких видів і форм насильства;
 • формуванню у дітей  відповідальної поведінки, культури здорового способу життя;
 • попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.

Соціально-психологічна служба_9
Соціально-психологічна служба_10
Соціально-психологічна служба_11
Соціально-психологічна служба_12
Соціально-психологічна служба_9
Соціально-психологічна служба_10
Соціально-психологічна служба_11
Соціально-психологічна служба_12
previous arrow
next arrow
Соціально-психологічна служба_9
Соціально-психологічна служба_10
Соціально-психологічна служба_11
Соціально-психологічна служба_12
previous arrow
next arrow

Консультація для батьків «Булінг: що це таке та його види»